Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

Ngày 28/12/2019 00:00:00

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. hệ thống chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HẠ TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.

Số: 61/KH – UBND

Hạ Trung, ngày 25 tháng 12năm 2019

KẾ HOẠCH

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2020


Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của xã cơ bản ổn định và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, giá cả thị trường diễn biến phức tạp, khó lường tác động bất lợi đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã năm 2020. Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Bá Thước về Phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. UBND xã Hạ Trung xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 với những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tập trung tháo gở những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội và nang cao đời sống nhân dân; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; củng cố quốc phòng- an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tổng giá trị sản xuất: 71,33 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 48,14 tỷ đồng

- Công nghiệp-xây dựng: 6,87 tỷ đồng

- Dịch vụ: 16,32 tỷ đồng

2. Cơ cấu giá trị sản xuất:

- Nông,lâm nghiệp và thủy sản: 67,5 %

- Công nghiệp-xây dựng: 9,6 %

- Dịch vụ: 22,9%

3. Sản lượng lương thực có hạt: 804,1 tấn

4. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt&NTTS: 68 triệu đồng

5. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển: 19,1 tỷ đồng

6. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 25 triệu đồng

7. Tỷ lệ tăng thu NSNN so với dự toán huyện giao: 11,8%

8. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 14,2%( 1 thôn)

9. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được: 65,2%

10. Thành lập mới doanh nghiệp: 01 doanh nghiệp

11. Tốc độ tăng dân số bình quân: 0,9%

12. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 33,3%

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động: 71,56%

14. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 18,3%

15. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%

16. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 51,8%

17. Số người được giải quyết việc làm mới trong năm: 100 người. XKLĐ 10 người.

18. Tỷ lệ nhà ở kiên cố: 90,7%

19. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 98%

20. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch HCM: 14,28% ( 01 thôn)

21. Tỷ lệ che phủ rừng: 76,98%

22. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp VS: 100%

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 100%

24. Tổng diện tích gieo trồng: 551,1 ha. Trong đó: Lúa: 97,6 ha. Ngô: 79 ha. Sắn: 65 ha. Mía: 179 ha. Lạc 10,3 ha. Khoai lang: 8,2 ha. Rau đậu các loại: 58,1 ha. Cây màu khác: 53,9 ha

25. Tổng đàn GSGC 21.050 con. Trong đó: Trâu 625 con. Bò 425 con. Lợn 674 con. Dê 418 con. Gia cầm: 20.000 con. Sản lượng thịt hơi: 244 tấn

26. Sản lượng thủy sản: 30 tấn

27. Xã đạt chuẩn về ATTP: 01

( Chi tiết có phụ lục kèm theo)

III. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2020.

1. Về kinh tế:

a, Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện, xã, các chương trình, kế hoạch của UBND huyện, UBND xã. Tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng về bảo vệ phát triển rừng. Thực hiện phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng.

b, Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. Phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai để phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, tiếp tục thực hiện tích tụ đất phù hợp với địa phương.

c, Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, trọng tâm là chi thường xuyên. Thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.

d, Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 10/5/2018 của Huyện ủy Bá Thước về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2018-2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia đào tạo khởi sự doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành kế hoạch thành lập mới doanh nghiệp.

2. Về văn hóa-xã hội

a, Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách hỗ trợ PTSX. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng cường thực hiện các giải pháp XKLĐ. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công.

b, Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ sinh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng.

c, Phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và bổ sung các thiết chế văn hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng của đài truyền thanh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT nhân ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của cả nước, của tỉnh, cuẩ huyện, của xã.

d, Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng dạy và học ở cả 3 cấp, đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ.

-Tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các phường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp, cơ sở giáo dục ngoài công lập, thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội học tập.

3. Quốc phòng- an ninh: Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, không để tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp.

4. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền :Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc; Thực hiện nghiêm quy chế hội họp và thông tin báo cáo, tăng cường đi cơ sở để kiểm tra nắm tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

Năm 2020 là năm mở đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV và năm bứt phát để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm ( 2016-2021). UBND xã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trong toàn xã ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao trên các lĩnh vực KT-XH, Quốc phòng - An ninh, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND-UBND;

- MTTQ, các đoàn thể;

- Các đại biểu HĐND;

- Các thôn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hà Văn Nhân

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

Đăng lúc: 28/12/2019 00:00:00 (GMT+7)

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. hệ thống chỉ tiêu

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HẠ TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.

Số: 61/KH – UBND

Hạ Trung, ngày 25 tháng 12năm 2019

KẾ HOẠCH

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2020


Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của xã cơ bản ổn định và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, giá cả thị trường diễn biến phức tạp, khó lường tác động bất lợi đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của xã năm 2020. Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND huyện Bá Thước về Phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. UBND xã Hạ Trung xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 với những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tập trung tháo gở những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội và nang cao đời sống nhân dân; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; củng cố quốc phòng- an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tổng giá trị sản xuất: 71,33 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 48,14 tỷ đồng

- Công nghiệp-xây dựng: 6,87 tỷ đồng

- Dịch vụ: 16,32 tỷ đồng

2. Cơ cấu giá trị sản xuất:

- Nông,lâm nghiệp và thủy sản: 67,5 %

- Công nghiệp-xây dựng: 9,6 %

- Dịch vụ: 22,9%

3. Sản lượng lương thực có hạt: 804,1 tấn

4. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt&NTTS: 68 triệu đồng

5. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển: 19,1 tỷ đồng

6. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 25 triệu đồng

7. Tỷ lệ tăng thu NSNN so với dự toán huyện giao: 11,8%

8. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 14,2%( 1 thôn)

9. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được: 65,2%

10. Thành lập mới doanh nghiệp: 01 doanh nghiệp

11. Tốc độ tăng dân số bình quân: 0,9%

12. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 33,3%

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động: 71,56%

14. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 18,3%

15. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,16%

16. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 51,8%

17. Số người được giải quyết việc làm mới trong năm: 100 người. XKLĐ 10 người.

18. Tỷ lệ nhà ở kiên cố: 90,7%

19. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 98%

20. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch HCM: 14,28% ( 01 thôn)

21. Tỷ lệ che phủ rừng: 76,98%

22. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp VS: 100%

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 100%

24. Tổng diện tích gieo trồng: 551,1 ha. Trong đó: Lúa: 97,6 ha. Ngô: 79 ha. Sắn: 65 ha. Mía: 179 ha. Lạc 10,3 ha. Khoai lang: 8,2 ha. Rau đậu các loại: 58,1 ha. Cây màu khác: 53,9 ha

25. Tổng đàn GSGC 21.050 con. Trong đó: Trâu 625 con. Bò 425 con. Lợn 674 con. Dê 418 con. Gia cầm: 20.000 con. Sản lượng thịt hơi: 244 tấn

26. Sản lượng thủy sản: 30 tấn

27. Xã đạt chuẩn về ATTP: 01

( Chi tiết có phụ lục kèm theo)

III. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2020.

1. Về kinh tế:

a, Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện, xã, các chương trình, kế hoạch của UBND huyện, UBND xã. Tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng về bảo vệ phát triển rừng. Thực hiện phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng.

b, Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp. Phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai để phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, tiếp tục thực hiện tích tụ đất phù hợp với địa phương.

c, Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, trọng tâm là chi thường xuyên. Thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung.

d, Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 10/5/2018 của Huyện ủy Bá Thước về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2018-2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia đào tạo khởi sự doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành kế hoạch thành lập mới doanh nghiệp.

2. Về văn hóa-xã hội

a, Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách hỗ trợ PTSX. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng cường thực hiện các giải pháp XKLĐ. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công.

b, Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ sinh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt chính sách BHYT cho các đối tượng.

c, Phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và bổ sung các thiết chế văn hóa. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng của đài truyền thanh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT nhân ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của cả nước, của tỉnh, cuẩ huyện, của xã.

d, Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng dạy và học ở cả 3 cấp, đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ.

-Tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng các phường; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp, cơ sở giáo dục ngoài công lập, thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội học tập.

3. Quốc phòng- an ninh: Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, không để tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp.

4. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền :Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc; Thực hiện nghiêm quy chế hội họp và thông tin báo cáo, tăng cường đi cơ sở để kiểm tra nắm tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ.

Năm 2020 là năm mở đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV và năm bứt phát để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm ( 2016-2021). UBND xã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trong toàn xã ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao trên các lĩnh vực KT-XH, Quốc phòng - An ninh, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND-UBND;

- MTTQ, các đoàn thể;

- Các đại biểu HĐND;

- Các thôn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hà Văn Nhân