Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP của xã Hạ Trung được Đảng và chính quyền rất quan tâm, ngày 15/4/2023, ban chỉ đạo quản lý VSATTP xã tiến hành kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn