Ngày 29/12/2023, HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2023

Khai mạc kỳ họp lúc 7h30 ngày 29/12/2023.
Nội dung chương trình kỳ họp.
Trình bày các báo cáo
- Báo cáo của UBND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sấu HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026.
- Báo cáo thu ngân sách nhà nước- chi ngân sách xã năm 2023.
- Báo cáo đầu tư công năm 2023.
- Báo cáo thẩm định ban kinh tế - xã hội HĐND xã về kết quả thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách xã năm 2023.
- Báo cáo hoạt động HĐND, các ban HĐND xã năm 2023, và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
- Báo cáo thẩm định của ban pháp chế HĐND xã về việc thi hành pháp luật, quốc phòng an ninh tại địa phương năm 2023.
+ Trình bày các tờ trình.
- Tờ trinnhf của UBND xã về xin phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
- Tờ trình của UBND xã về đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2024.
- Tờ trình của UBND xã về đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách xã năm 2024.
- Tờ trình của UBND xã về đề nghị phê chuẩn quy hoạch chung của xã.
- Tờ trình của HĐND xã về việc xin miễn nhiệm đại biểu HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình của HĐND xã về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2024 về việc giám sát kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử trị.
+ Trình bày các thông báo.
- Thông báo của UBMTTQ việt nam xã Hạ Trung về MT tham gia xây dựng chính quyền vè tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ bảyHĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đại biểu HĐND huyện bầu tại Hạ Trung - Ái Thượng thông qua kết quả kỳ họp thứ 17 HĐND huyện.