tổ chức giải bóng chuyền hơi

Ngày 11/08/2023 09:01:03

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HẠ TRUNG

Số: /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Trung, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ thức Giải Bóng chuyền hơi Nam - Nữ phối hợp chào mừng Kỷ niệm Cách mạng thángTám Và Quốc khánh 02/9/2023.


Thực hiện công văn số 1620/UBND-VHTT ngày 23/6/2023 của UBND huyện Bá Thước về việc Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2023.

UBND xã Hạ Trung xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng Kỷ niệm Cách mạng tháng TámVà Quốc khánh 02/9/2023, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục Đích

- Nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” trong cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

- Tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ và nhân dân trong toàn xã, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập nhằm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

2. Yêu Cầu

- Các thôn, công đoàn xã tham gia đầy đủ, nhiệt tình, trách nhiệm.

- Thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của tất cả các đoàn viên Công đoàn và nhân dân 7 thôn trong toàn xã.

- Tổ chức thi đấu khách quan, an toàn, trung thực, vui vẻ; thực hành tiết kiệm, đảm bảo đúng luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1. Đối tượng

- Đối tượng tham gia: Công dân có hộ khẩu thường trú tại thôn mình quản lý.

- Đối tượng không được tham gia: Các VĐV đã tham gia các giải toàn quốc trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao; VĐV chuyên nghiệp đang thi đấu trong các đội tuyển của tỉnh, Quốc gia và các VĐV thuộc lực lượng vũ trang; VĐV ngoài thôn.

2. Điều kiện

- VĐV khi tham gia thi đấu phải đảm bảo sức khỏe, và có trong danh sách đăng ký.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI ĐẤU

1. Nội Dung thi đấu: Tổ chức thi đấu Bóng chuyền hơi Nam – Nữ phối hợp (03 nam – 02 nữ).

2. Tổ chức khai mạc: vào lúc 7h ngày 26.8.2023, tại hội trường UBND xã.

3. Hình thức tổ chức: Giải Bóng chuyền hơi Nam – Nữ phối hợp chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9/2023.

Thể thức thi đấu: 8 đội chia thành 2 bảng A và B thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, thắng 3 điểm, thua 0 điểm.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian

- Giải đấu dự kiến tổ chức trong 2 ngày, 26- 27/8/2023.

- Các thôn, công đoàn xã đăng ký danh sách tham dự Giải, gửi về ban tổ chức chậm nhất ngày 23/8/2023.

2. Địa điểm tổ chức: Giải đấu sẽ được tổ chức tại sân thi đấu của UBND xã.

V. LUẬT VÀ TRỌNG TÀI

1. Luật thi đấu

Áp dụng theo Luật thi đấu môn Bóng chuyền hơi hiện hành.( Có điều lệ kèm theo)

2. Trọng tài: Ban Tổ chức ban hành Quyết định thành lập Hội đồng trọng tài gồm các đồng chí Cán bộ UBND xã và trường mầm non.

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

- Tặng cờ Giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội tham gia có thành tích tốt.

- Tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, đồng giải ba với các mức cụ thể như sau:

Giải Nhất: 1.000.000 đồng;

Giải Nhì: 700.000 đồng;

Đồng giải ba mỗi giải: 500.000 đồng.

2. Kỷ luật

Các thôn và cá nhân tham gia Giải Bóng chuyền hơi Nam – Nữ phối hợp chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9/2023 phải chấp hành quy chế do Ban tổ chức đề ra.

Nếu có vấn đề gì cần kiến nghị, phải trực tiếp gặp Ban tổ chức để báo cáo, tránh những biểu hiện không lành mạnh, những phản ứng bột phát không đúng với mục đích, ý nghĩa của Giải.

Trường hợp VĐV vi phạm quy chế, tuỳ theo mức độ vi phạm, Ban tổ chức có thể huỷ bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng. Mọi vấn đề xảy ra có liên quan, Trưởng Đoàn của các thôn sẽ chịu trách nhiệm trước BTC Giải.

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Kinh phí tập luyện, thi đấu, ăn ở, đi lại ... về tham dự Giải do các thôn tự túc.

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và khen thưởng.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hóa:

- Tham mưu cho UBND xã lập kế hoạch, thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài, và chịu trách nhiệm trang trí ma két, băng zôn khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ, làm công tác tổ chức khai mac, bế mạc.

2. Ban tài chính ngân sách: căn cứ vào kế hoạch chi ngân sách đảm bảo cho giải đấu diễn ra.

3. Ban công an xã: Lên kế hoạch chịu trách nhiệm giữ trật tự an ninh ở khu vực giải diễn ra và nơi để xe cho khách và nhân dân đến cổ vũ.

4. Các thôn:

- Tuyển chọn VĐV để tham gia gải. Cử đại diện đoàn trưởng 14h ngày 23/8/2023 đến tại phòng văn hoá để bốc thăm xếp lịch thi đấu.

- Thành lập đoàn vận động viên 7h ngày 26/8/2023, tập chung tại hội trường UBND xã để khai mác.

Trên đây là kế hoạch tổ chưc giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9/2023, đề nghị các thôn triển khai tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Phòng VHTT huyện;

- Đảng ủy, HĐND;

- 7 thôn;

- Công đoàn cơ quan xã Hạ Trung;

- Lưu: VT.

TM. UBND XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Hải

UBND XÃ HẠ TRUNG

BAN TỔ CHỨC GẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

Giải Bóng chuyền hơi Nam - Nữ phối hợp chào mừng Kỷ niệm Cách mạng tháng TámVà Quốc khánh 02/9/2023


Thực hiện Kế hoạch số /KH-UBND ngày /8/2023 của UBND xã Hạ Trung về việc tổ chức giải Bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng TámVà Quốc khánh 02/9/2023. Ban Tổ chức xây dựng Điều lệ giải Bóng chuyền hơi, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sân chơi, động viên cổ vũ phong trào tập luyện môn Bóng chuyền hơi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

- Thông qua tập luyện và thi đấu nhằm rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe, tinh thần và tình đoàn kết thân ái giữa các vận động viên môn Bóng chuyền hơi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công giải.

- Tổ chức giải thi đấu phải bảo đảm tiết kiệm, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi, đua tranh thể thao lành mạnh trên tinh thần thể thao: Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng.

II. NỘI DUNG THI ĐẤU

Thi đấu môn Bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp (3 nam - 2 nữ)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian thi đấu: Dự kiến trong 02 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27/8/2023.

2. Địa điểm thi đấu: Tại sân thi đấu UBND xã Hạ Trung.

3. Họp, bốc thăm thi đấu: 14h’ ngày 23/8/2023 tại Hội trường UBND xã hạ Trung.

IV. THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN VẬN ĐỘNG VIÊN.

1. Thành phần tham dự giải

- Các thôn, Công đoàn xã, mỗi thôn thành lập 01 đội bóng gồm: 10 VĐV; trong đó có (5 VĐV nam - 5 VĐV nữ)

- Lưu ý: Nghiêm cấm các thôn thuê VĐV ngoài thôn mình, nếu phát hiện được thôn nào thuê VĐV ban tổ chức sẽ đình chỉ thi đấu.

2. Tiêu chuẩn VĐV

- VĐV là người có hộ khẩu thường trú tại thôn mình.

- Có đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu thể thao, có tư cách đạo đức tốt.

V. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ

1. Quy định về đăng ký thi đấu

Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 10 VĐV, trong đó 5 VĐV chính thức (3 VĐV nam, 2 VĐV nữ) 5 VĐV dự bị (2 VĐV nam, 3 VĐV nữ) Trưởng đoàn, huấn luyện viên, chăm sóc viên.

2. Hồ sơ đội bóng

- Danh sách đăng ký 10 VĐV trong đó (5 VĐV Nam, 5 VĐV Nữ). có chữ ký của trưởng thôn Gửi về ban tổ chức trước ngày 23/8/2023.

VI. THỂ THỨC, LUẬT THI ĐẤU

1. Thể thức thi đấu

- 8 đội chia thành 2 bảng A và B thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

- Nếu có 2 hay nhiều đội trong bảng đấu bằng điểm nhau sẽ xét các chỉ số phụ để xác định thứ hạng theo thứ tự như sau: Hiệu số của tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua; hiệu số tổng điểm thắng/tổng điểm thua; kết quả trận gặp nhau trực tiếp; bốc thăm.

- Cách tính điểm cho mỗi trận đấu: Thắng 3 điểm; thua 0 điểm.

2. Luật thi đấu.

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi hiện hành.

- Bóng thi đấu: Sử dụng bóng của Công ty Cổ phần Động lực màu vàng cam; trọng lượng 250 gram.

- Trang phục thi đấu: Theo quy định của Luật Bóng chuyền hơi.

- Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, hai hiệp đầu mỗi hiệp thi đấu 21 điểm, hiệp thứ 3 thi đấu 15 điểm.

VII. KHIẾU NẠI, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khiếu nại.

- Các khiếu nại về nhân sự phải bằng văn bản do Trưởng đoàn ký tên, Ban Tổ chức sẽ xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Trưởng đoàn của đội bóng bị khiếu nại có trách nhiệm trình cho Ban Tổ chức đầy đủ các giấy tờ gốc chứng minh về nhân sự của đội mình để xem xét, giải quyết, nếu không căn cứ theo quy định phải chấp hành quyết định của Ban Tổ chức.

- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức sẽ xem xét và có hình thức xử lý đối với các khiếu nại trên.

2. Khen thưởng.

- Tặng cờ giải Nhất, Nhì, Giải Ba cho các đội tham gia tham gia giải.

- Cơ cấu tiền thưởng: + Giải nhất: 1.000.000 đồng;

+ Giải nhì: 700.000 đồng;

+ Đồng Giải ba mỗi giải : 500.000 đồng.

3. Kỷ luật

Các tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ giải, Luật thi đấu Ban tổ chức giải sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Các đội tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, phương tiện đi lại trong suốt quá trình thi đấu.

- Trong quá trình thực hiện Điều lệ mọi vấn đề chưa rõ các thôn liên hệ với ông Trương Công Ba phó Ban Tổ chức giải qua số điện thoại: 0914442201.

tổ chức giải bóng chuyền hơi

Đăng lúc: 11/08/2023 09:01:03 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HẠ TRUNG

Số: /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Trung, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ thức Giải Bóng chuyền hơi Nam - Nữ phối hợp chào mừng Kỷ niệm Cách mạng thángTám Và Quốc khánh 02/9/2023.


Thực hiện công văn số 1620/UBND-VHTT ngày 23/6/2023 của UBND huyện Bá Thước về việc Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2023.

UBND xã Hạ Trung xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng Kỷ niệm Cách mạng tháng TámVà Quốc khánh 02/9/2023, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục Đích

- Nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” trong cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

- Tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cán bộ và nhân dân trong toàn xã, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập nhằm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023; và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

2. Yêu Cầu

- Các thôn, công đoàn xã tham gia đầy đủ, nhiệt tình, trách nhiệm.

- Thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của tất cả các đoàn viên Công đoàn và nhân dân 7 thôn trong toàn xã.

- Tổ chức thi đấu khách quan, an toàn, trung thực, vui vẻ; thực hành tiết kiệm, đảm bảo đúng luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1. Đối tượng

- Đối tượng tham gia: Công dân có hộ khẩu thường trú tại thôn mình quản lý.

- Đối tượng không được tham gia: Các VĐV đã tham gia các giải toàn quốc trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao; VĐV chuyên nghiệp đang thi đấu trong các đội tuyển của tỉnh, Quốc gia và các VĐV thuộc lực lượng vũ trang; VĐV ngoài thôn.

2. Điều kiện

- VĐV khi tham gia thi đấu phải đảm bảo sức khỏe, và có trong danh sách đăng ký.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI ĐẤU

1. Nội Dung thi đấu: Tổ chức thi đấu Bóng chuyền hơi Nam – Nữ phối hợp (03 nam – 02 nữ).

2. Tổ chức khai mạc: vào lúc 7h ngày 26.8.2023, tại hội trường UBND xã.

3. Hình thức tổ chức: Giải Bóng chuyền hơi Nam – Nữ phối hợp chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9/2023.

Thể thức thi đấu: 8 đội chia thành 2 bảng A và B thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, thắng 3 điểm, thua 0 điểm.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian

- Giải đấu dự kiến tổ chức trong 2 ngày, 26- 27/8/2023.

- Các thôn, công đoàn xã đăng ký danh sách tham dự Giải, gửi về ban tổ chức chậm nhất ngày 23/8/2023.

2. Địa điểm tổ chức: Giải đấu sẽ được tổ chức tại sân thi đấu của UBND xã.

V. LUẬT VÀ TRỌNG TÀI

1. Luật thi đấu

Áp dụng theo Luật thi đấu môn Bóng chuyền hơi hiện hành.( Có điều lệ kèm theo)

2. Trọng tài: Ban Tổ chức ban hành Quyết định thành lập Hội đồng trọng tài gồm các đồng chí Cán bộ UBND xã và trường mầm non.

VI. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

- Tặng cờ Giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội tham gia có thành tích tốt.

- Tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, đồng giải ba với các mức cụ thể như sau:

Giải Nhất: 1.000.000 đồng;

Giải Nhì: 700.000 đồng;

Đồng giải ba mỗi giải: 500.000 đồng.

2. Kỷ luật

Các thôn và cá nhân tham gia Giải Bóng chuyền hơi Nam – Nữ phối hợp chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9/2023 phải chấp hành quy chế do Ban tổ chức đề ra.

Nếu có vấn đề gì cần kiến nghị, phải trực tiếp gặp Ban tổ chức để báo cáo, tránh những biểu hiện không lành mạnh, những phản ứng bột phát không đúng với mục đích, ý nghĩa của Giải.

Trường hợp VĐV vi phạm quy chế, tuỳ theo mức độ vi phạm, Ban tổ chức có thể huỷ bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng. Mọi vấn đề xảy ra có liên quan, Trưởng Đoàn của các thôn sẽ chịu trách nhiệm trước BTC Giải.

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC

- Kinh phí tập luyện, thi đấu, ăn ở, đi lại ... về tham dự Giải do các thôn tự túc.

- Ban tổ chức chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và khen thưởng.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban văn hóa:

- Tham mưu cho UBND xã lập kế hoạch, thành lập ban tổ chức, tổ trọng tài, và chịu trách nhiệm trang trí ma két, băng zôn khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ, làm công tác tổ chức khai mac, bế mạc.

2. Ban tài chính ngân sách: căn cứ vào kế hoạch chi ngân sách đảm bảo cho giải đấu diễn ra.

3. Ban công an xã: Lên kế hoạch chịu trách nhiệm giữ trật tự an ninh ở khu vực giải diễn ra và nơi để xe cho khách và nhân dân đến cổ vũ.

4. Các thôn:

- Tuyển chọn VĐV để tham gia gải. Cử đại diện đoàn trưởng 14h ngày 23/8/2023 đến tại phòng văn hoá để bốc thăm xếp lịch thi đấu.

- Thành lập đoàn vận động viên 7h ngày 26/8/2023, tập chung tại hội trường UBND xã để khai mác.

Trên đây là kế hoạch tổ chưc giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh 02/9/2023, đề nghị các thôn triển khai tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Phòng VHTT huyện;

- Đảng ủy, HĐND;

- 7 thôn;

- Công đoàn cơ quan xã Hạ Trung;

- Lưu: VT.

TM. UBND XÃ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Văn Hải

UBND XÃ HẠ TRUNG

BAN TỔ CHỨC GẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

Giải Bóng chuyền hơi Nam - Nữ phối hợp chào mừng Kỷ niệm Cách mạng tháng TámVà Quốc khánh 02/9/2023


Thực hiện Kế hoạch số /KH-UBND ngày /8/2023 của UBND xã Hạ Trung về việc tổ chức giải Bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng TámVà Quốc khánh 02/9/2023. Ban Tổ chức xây dựng Điều lệ giải Bóng chuyền hơi, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sân chơi, động viên cổ vũ phong trào tập luyện môn Bóng chuyền hơi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

- Thông qua tập luyện và thi đấu nhằm rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe, tinh thần và tình đoàn kết thân ái giữa các vận động viên môn Bóng chuyền hơi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công giải.

- Tổ chức giải thi đấu phải bảo đảm tiết kiệm, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi, đua tranh thể thao lành mạnh trên tinh thần thể thao: Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng.

II. NỘI DUNG THI ĐẤU

Thi đấu môn Bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp (3 nam - 2 nữ)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian thi đấu: Dự kiến trong 02 ngày, từ ngày 26 đến ngày 27/8/2023.

2. Địa điểm thi đấu: Tại sân thi đấu UBND xã Hạ Trung.

3. Họp, bốc thăm thi đấu: 14h’ ngày 23/8/2023 tại Hội trường UBND xã hạ Trung.

IV. THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN VẬN ĐỘNG VIÊN.

1. Thành phần tham dự giải

- Các thôn, Công đoàn xã, mỗi thôn thành lập 01 đội bóng gồm: 10 VĐV; trong đó có (5 VĐV nam - 5 VĐV nữ)

- Lưu ý: Nghiêm cấm các thôn thuê VĐV ngoài thôn mình, nếu phát hiện được thôn nào thuê VĐV ban tổ chức sẽ đình chỉ thi đấu.

2. Tiêu chuẩn VĐV

- VĐV là người có hộ khẩu thường trú tại thôn mình.

- Có đủ sức khoẻ để tham gia thi đấu thể thao, có tư cách đạo đức tốt.

V. QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ

1. Quy định về đăng ký thi đấu

Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 10 VĐV, trong đó 5 VĐV chính thức (3 VĐV nam, 2 VĐV nữ) 5 VĐV dự bị (2 VĐV nam, 3 VĐV nữ) Trưởng đoàn, huấn luyện viên, chăm sóc viên.

2. Hồ sơ đội bóng

- Danh sách đăng ký 10 VĐV trong đó (5 VĐV Nam, 5 VĐV Nữ). có chữ ký của trưởng thôn Gửi về ban tổ chức trước ngày 23/8/2023.

VI. THỂ THỨC, LUẬT THI ĐẤU

1. Thể thức thi đấu

- 8 đội chia thành 2 bảng A và B thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

- Nếu có 2 hay nhiều đội trong bảng đấu bằng điểm nhau sẽ xét các chỉ số phụ để xác định thứ hạng theo thứ tự như sau: Hiệu số của tổng hiệp thắng/tổng hiệp thua; hiệu số tổng điểm thắng/tổng điểm thua; kết quả trận gặp nhau trực tiếp; bốc thăm.

- Cách tính điểm cho mỗi trận đấu: Thắng 3 điểm; thua 0 điểm.

2. Luật thi đấu.

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng chuyền hơi hiện hành.

- Bóng thi đấu: Sử dụng bóng của Công ty Cổ phần Động lực màu vàng cam; trọng lượng 250 gram.

- Trang phục thi đấu: Theo quy định của Luật Bóng chuyền hơi.

- Mỗi trận đấu gồm 3 hiệp, hai hiệp đầu mỗi hiệp thi đấu 21 điểm, hiệp thứ 3 thi đấu 15 điểm.

VII. KHIẾU NẠI, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

1. Khiếu nại.

- Các khiếu nại về nhân sự phải bằng văn bản do Trưởng đoàn ký tên, Ban Tổ chức sẽ xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Trưởng đoàn của đội bóng bị khiếu nại có trách nhiệm trình cho Ban Tổ chức đầy đủ các giấy tờ gốc chứng minh về nhân sự của đội mình để xem xét, giải quyết, nếu không căn cứ theo quy định phải chấp hành quyết định của Ban Tổ chức.

- Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban Tổ chức sẽ xem xét và có hình thức xử lý đối với các khiếu nại trên.

2. Khen thưởng.

- Tặng cờ giải Nhất, Nhì, Giải Ba cho các đội tham gia tham gia giải.

- Cơ cấu tiền thưởng: + Giải nhất: 1.000.000 đồng;

+ Giải nhì: 700.000 đồng;

+ Đồng Giải ba mỗi giải : 500.000 đồng.

3. Kỷ luật

Các tập thể, cá nhân vi phạm Điều lệ giải, Luật thi đấu Ban tổ chức giải sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Các đội tham dự giải tự túc toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, phương tiện đi lại trong suốt quá trình thi đấu.

- Trong quá trình thực hiện Điều lệ mọi vấn đề chưa rõ các thôn liên hệ với ông Trương Công Ba phó Ban Tổ chức giải qua số điện thoại: 0914442201.